Национален център по мехатроника и чисти технологии

В ТУ София бе открит Национален център по мехатроника и чисти технологии

На 16.05.2022 г. се състоя официалната церемония по откриване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, кампус Студентски град, на територията на Техническия университет – София. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кампус „Студентски град“ към ТУ – София се ръководи от проф. дтн инж. Георги Тодоров и в него са изградени шестнайсет лаборатории, оборудвани с най-съвременната и уникална за страната апаратура и инфраструктура, което е предпоставка за провеждане на авангардни изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

Центърът за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“  е съставен на принципа „комплементарност-синергизъм” и обединява водещи научни групи от Техническия университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, институти на БАН (общо 12), Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово и Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Ролята на всяка една е координиране, организиране и провеждане на независими научноизследователски дейности в областта на мехатрониката и чистите технологии.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

С цел по-тесни връзки с бизнеса като асоциирани партньори, чрез публично обявен конкурс, са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма „Борима“ ЕАД и Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), намиращо се в София Тех Парк. За осигуряване на по-високо научно ниво, отново чрез обява, като асоциирани партньори са привлечени структури от световноизвестни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет – Цюрих.

Планът на научноизследователската дейност по проекта е съставен с цел осигуряване, изграждане, функциониране, развитие и превръщане на Центъра във водеща национална и конкурентоспособна европейска научна структура в рамките на 10-годишен период. Така се гарантира добавена стойност към реализиране на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България.

Гости на събитието

Официални гости на церемонията бяха акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова, кмет на София, проф. дхн Георги Вайсилов – председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, проф. д-р Пламен Стефанов от Института по обща и неорганична химия на БАН, ръководител на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет – Габрово,  проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Богдан Богданов, Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Иван Михайлов, Управител на „Вистеон Електроникс България“ ЕООД и член на Съвета на настоятелите на ТУ – София, директори на научни институти, представители на бизнеса, преподаватели, изследователи и студенти.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов, приветства гостите от името на академичното ръководство и благодари на всички, които са участвали в изграждането на кампус „Студентски град“ – ръководството на проекта, ръководството и научно-експертният съвет на кампуса, изследователските екипи, административния персонал и служителите, строителите, надзора и инвеститорския контрол, както и общинската администрация.

„Специална благодарност отправям и към Управляващия орган на ОП НОИР, който ни подпомагаше и мотивираше да търсим и обосновем нуждата от най-съвременното оборудване и доставката му в пълно съответствие с нормативните изисквания. Този проект нямаше да е възможен и без огромното разбиране и съдействие от страна на ръководството и служителите на Министерството на образованието и науката, изключително благодарни сме за тяхната помощ, съпричастност и будителски дух“, заяви проф. Кралов.

Как започна всичко?

Националният център по мехатроника и чисти технологии започва като идея в края на 2014 г., преминава през анализи, преговори, проектна подготовка и фази на кандидатстване и одобрение. През 2017 г. консорциум от институти на БАН, водещи университети и асоциирани партньори от бизнеса, спечели проекта за изграждане на този най-голям в страната на стойност почти 70 млн. лева.

В него, наред с изграждането на три кампуса – в БАН, ТУ – София и в СУ „Св. Климент Охридски“ и оборудването им с най-съвременна изследователска инфраструктура, в рамките на първия период до края на 2023 г., е заложено и създаването на научен капацитет, който да прави върхови изследвания и да осигури устойчивост на дейността на центъра през следващия петгодишен период. Друга основна цел на проекта е изграждането на тясна връзка с бизнеса, неговото подпомагане и реален трансфер на съвременни технологии към него.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

„Още с формирането на проектния екип и подготовката на проекта бяха постигнати предварително редица невиждани до този момент ефекти: обединение и синергия между изследователи от различни научни институции – институти на БАН, висши училища, бизнес компании и работодателски организации. Изградената стройна структура, ясна визия и план за изграждането на цялата върхова инфраструктура и научен капацитет са ярко доказателство за желанието и възможностите на българската научна общност да изпълни своя социален ангажимент към обществото и бизнеса“, изтъкна проф. Кралов.

Кампус „Студентски град“

Кампус „Студентски град“ е изграден за около две години чрез преустройството и реновирането на учебно-експериментална база от 70-те години на миналия век. Той е проектиран според изискванията на изследователите на 16-те лаборатории в него. Към настоящият момент е доставена голяма част от оборудването в него, като цялата инвестиция ще бъде на стойност около 19 млн. лв. Значителна част от това оборудване е сред първите произведени машини в света, а за някои от тях изследователи от ТУ – София разработват технологиите и инструментите за тяхното използване.

„За нас е изключителна гордост и факта, че част от инженерните решения в този кампус са разработки на инженерни екипи от ТУ – София, те притежават патентна защита и част от тях вече се реализират на пазара. С гордост ще отбележа, че сред назначените изследователи в този кампус са трима от първенците на нашите випуски – високо квалифицирани млади инженери. Това е категорично доказателство, че вървим по правилен път и е гаранция за устойчивост на проекта“, подчерта проф. Кралов. „Нека си пожелаем, както кампусът, така и целият Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, да станат реален технологичен трансферен комплекс на знания, инженерни решения и технологии от науката към индустрията, регионите и обществото. На добър час и на многая лета“, завърши своето приветствие ректорът на ТУ – София, проф. Кралов.

Проф. дтн инж. Георги Тодоров, ръководител на Кампус „Студентски град“  направи кратка презентация на проекта, като изложи целите, етапите и очакваните резултати от неговата дейност.

В края на церемонията официалните гости прерязаха лентата и откриха Национален център по мехатроника и чисти технологии, след което разгледаха функиониращите в него лаборатории.

Ще се радваме да чуем Вашите мнения в нашата фейсбук група – Технологичното общество на България

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.