Общи условия

Тези общи условия уреждат отношенията и представляват Договор между Вас и Technology.bg.

С присъствието си и използването на материалите, както и услугите на Technology.bg, Вие автоматично се съгласявате с тези условия, задължавате се да ги спазвате в сегашната им форма, както и с всички последващи промени в тях.

Общите условия Ви обвързват единствено като потребител на Technology.bg . Ваше право и избор е да не сте съгласни с тях и съответно да не използвате горепосочените материали и услуги.

Всяко физическо лице, което използва материалите и услугите на Technology.bg се нарича „Потребител”.

Авторски права и правила за ползване

Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани в Technology.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

Копирането и използването на тези материали по начини, несъгласувани с настоящите Общи условия представляват нарушение по смисъла на Българското законодателство и носят съответната отговорност в съда.

Позволено е копиране и автоматично агрегиране на част или цели материали единствено при Изрично цитиране на следните данни в началото на новосъздаваният материал:

  1. Име и препратка към https://technology.bg;
  2. Имената на Авторът на оригиналния материал;
  3. Препратка към пълният URL адрес на оригиналния материал в Technology.bg;
  4. В случай, че в оригиналният материал се съдържат препратки към други вътрешни страници в Technology.bg, то те следва да бъдат запазени в оригиналния си вид;

Ограничена отговорност на Technology.bg

Technology.bg не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.

В Technology.bg могат да се съдържат външни препратки към информация и услуги от трети страни, върху които ние нямаме притежание и контрол.

Technology.bg не носи никаква отговорност (пряко или косвено) за фактори като съдържание, дейност, поверителност и други, свързани с тези източници, както и за всякакъв вид  щети и загуби, които въпросните източници могат да нанесат на потребителя. Независимо от това, ние правим всичко възможно и полагаме големи усилия Technology.bg да не съдържа такива препратки.

Ако забележите подобни препратки, не се колебайте да се свържете с нас, за да ги отстраним.

Промени

Technology.bg си запазва правото да извършва промени по настоящите общи условия по всяко време, по свое усмотрение и без това да е свързано с изрично предупреждение към своите потребители.

Всички промени ще бъдат своевременно отразявани в общите условия в уебсайта на Technology.bg

Прекратяване

Technology.bg си запазва правото по всяко време да прекрати достъп до предлаганите информация и услуги, без предизвестия, без оглед на причините за прекратяването и без да носи отговорност за това. Изключение представляват причините, които нарушават настоящите Общи условия.

Всички действащи авторски права, гаранции и права на рекламации в Technology.bg продължават да бъдат в сила и след прекратяването.

Законосъобразност

Общите условия на Technology.bg са съобразени изцяло и по никакъв начин не противоречат на законодателството на Република България.

Всяко неспазване на Общите условия ще бъде третирано като нарушение на правата на Потребителя.

В случай, че възникнат въпроси, които настоящите Общи условия не уреждат изрично, в сила се прилага действащото Българско законодателство.

Контакти

За всякакви въпроси, касаещи Общите условия на Technology.bg можете да се свържете с нас по всяко време, използвайки формата ни за контакти.

    Вашият Email

    Текст