електронно досие на служителя

Работодателите в България ще разполагат и с електронно досие на служителя

Работодателите, които желаят, вече ще могат да създават и съхраняват документите в електронно досие на служителя. Това ще става посредством специфични правила, които се уреждат с нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Решението за това взе Министерски съвет на последното си заседание.

Правила

С документа се определят вида на електронните документи и изискванията към тяхното създаване, съхраняване и размяна. Установяват се също така минимални изисквания, които да гарантират сигурността, надеждния произход и целостта на електронния документ. Урежда се и дългосрочното съхраняване на информацията, за да се осигури правната валидност на документа за продължителен период и да се гарантира, че той може да бъде валидиран, независимо от бъдещи промени в технологиите. Документите, създавани от работодателя, задължително ще се подписват с квалифициран електронен подпис.

Определят се специфичните изисквания към информационната система на работодателя, чрез които се гарантира целостта и проследимостта на постъпване на информацията в нея. Изисква се още информационните системи да не позволяват случайно или незаконно унищожаване на документи и данни. Разбира се, не трябва да се допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение на личните данни на работниците и служителите.

За размяна на електронни документи между работодателя и работника или служителя ще се изисква изрично съгласие на работника или служителя. То може да бъде оттеглено по всяко време.

Изпращането и получаването на електронните документи ще се извършва чрез услуга за електронна препоръчана поща, предоставяща възможност за доказване на връчването на всяко съобщение. Всички разходи за размяна на електронните документи ще са за сметка на работодателя.

Все пак се запазва възможността документите в трудовото досие да се създават на хартия.  Така се гарантира, че служителите могат да подават документи на хартиен носител при изградена информационна система на работодателя.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.